Contactformulier

algemene-voorwaarden


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS gevestigd te Wormer

(gedeponeerd onder nummer 34179289 Kamer van Koophandel te Amsterdam)

Artikel 1. Definitie


Lid 1
: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


. adviseur c.q. leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in casu de leden van de vereniging Platform Promotional Products.


. opdrachtgever c.q. cliënt: degene die met de leverancier in een (pre-)contractuele verhouding staat.


Lid 2
: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van